Sách "Lễ hội Thánh Gióng"  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Lễ hội Thánh Gióng.Cập nhật: 09/10/2012
Lượt xem: 1959
Lên trên