Sách "Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc"  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Như vậy, từ sau ngày 16/11/2010, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Được sự công nhận của UNESCO,trước hết là bởi bản thân Hội Gióng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của UNESCO với một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một lễ hội được cộng đồng bảo tồn,truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác,coi như một phần bản sắc của họ,chứa đựng những sáng tạo mang tầm nhân loại,thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng cho mỗi gia đình,về một nền hòa bình cho đất nước v.v…Cập nhật: 09/10/2012
Lượt xem: 1839
Lên trên