Sách "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại" (trường hợp hội Gióng)
Cuốn sách tổng hợp 73 bài tham luận trong Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại (trường hợp Hội Gióng)". Các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ sau nội dung như lý thuyết, phương pháp tiếp cận lễ hội cổ truyền; sự thay đổi của lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại; nghiên cứu trường hợp Hội Gióng...