Nhóm thực hiện

Nhóm thực hiện:

- Công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Nội – Hãng Phim Hà Nội

- Công ty Cổ phần Tân Sơn Hà

- Công ty TNHH Tiếp thị và Truyền thông Anh Em.